<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">

Personvernerklæring

  Next Level Design AS' personvernerklæring

  Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

   

  Next Level Design AS sin behandling av personopplysninger

  Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

  Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våretjenester, både på vegne av oss selv og våre kunder. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.

  Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

   
  Formålet med behandlingen

  Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

  Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Alle ansatte i Next Level Design er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

   

  Hvilke personopplysninger behandles

  Opplysninger som behandles hos Next Level Design kan kategoriseres slik:
  Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.
  Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.


  Gyldige behandlingsgrunnlag:
  Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

  Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Next Level Design skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen.

  Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

   

  Utlevering av personopplysninger

  Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

  Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

   

  Oppbevaring

  Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.

  All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med HubSpots datalagringsrutiner
  Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

  Rett til å kreve innsyn:
  Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

  Rett til å kreve retting og sletting:
  Dersom du mener at Next Level Design har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.  Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

  Rett til dataportabilitet:
  Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

   

  Behandlingsansvarlig

  Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes.  Next Level Design har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til Per Rune Pedersen, og kan kontaktes på følgende måter:

  E-postadresse: pr@nextlevel-design.com
  Adresse: Drammensveien 130, B-11, 0277 Oslo.
  Klage på behandlingen

  Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.